# فرهنگ

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

.......................................................................... ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . . .......................................................................... تنها دو روز در سال هست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید

بزرگی

بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان بزرگی چیست ؟     بدون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

مناجات به درگاه « او »

  بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد   سلام بر همه مهربانان     مناجات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید