# علمی

مقایسه اینترنت در کشورهای مختلف

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان  مقایسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

یک سنگ آسمانی از نزدیکی کره زمین گذشت

 بنام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد             کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان یک سنگ آسمانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید