# تمدن

ساخت بزرگراه در جنگل با کمترین خسارت به محیط زیست

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان     ساخت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

بزرگی

بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان بزرگی چیست ؟     بدون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید