آیا تشابهات اتفاقی است ؟

 

 

بنام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

آیا تشابهات اتفاقی است ؟

سیاست بسیار کثیف است !! تاریخ مصرف دارد !!! هیچ وقت بطور قطع نمی توان دریافت که سیاست مداری از کجا تولید می شود !!! در کجا رشد می یابد و آموزش می بیند !! و کجا می میرد !!! حتی مردنش نیز در هاله ای از ابهام است !!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید