مجری ذیصلاح – قسمت چهارم

 

جدول1- حدود صلاحیت و حداکثر ظرفیت اشتغال بکار سازندگان حقوقی در هر برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فعالیت می‌نمایند.

پایه سازنده

حقوقی

پایه3

پایه2

پایه1

ترکیب و تعداد شاغلین تمام وقت یا امضاء هیأت مدیره شخص حقوقی

1نفر کاردان پایه 1

1 نفر کاردان*

1 نفر معمار تجربی*

1نفر مهندس پایه 3

1 نفر کاردان*

1 نفر معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه 3

1 نفر کاردان*

یا معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه2

1 نفر مهندس پایه3

یا 1 نفر کاردان*یا

معمار تجربی*

2نفر مهندس پایه1

1 نفر مهندس پایه2

یا 3 و یاکاردان*یا

معمار تجربی*

حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده

3

5

6

10

بالاتر از 10 طبقه

حداکثر تعداد کار

3

5

7

حداکثر ظرفیت اشتغال(مترمربع)

2500

4000

6000

9000

14000

*پایه پروانه اشتغال بکار اشخاص مذکور اختیاری است.

تبصره 1: در هر کارگاه ساختمانی باید یک نفر رئیس کارگاه که دارای پروانه اشتغال بکار باشد، به عنوان نماینده تام‌الاختیار مجری به صورت تمام وقت حضور داشته و به کارفرما، دستگاه نظارت، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی شود که صلاحیت شخص مذکور مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول 2- حدود صلاحیت رئیس کارگاه

پایه پروانه اشتغال بکار رئیس کارگاه

حداکثر متراژ ناخالص ساختمان

حداکثر تعداد طبقات از روی شالوده

کاردان پایه 3 معمار یا عمران

تا 500

تا 3 طبقه

کاردان پایه 2 معمار یا عمران

" 1000

تا 4 طبقه

کاردان پایه 1 معمار یا عمران

" 2000

تا 5 طبقه

کاردان پایه 3 معمار یا عمران

" 3000

تا 6 طبقه

کاردان پایه 2 معمار یا عمران

" 6000

تا 7 طبقه

کاردان پایه 1 معمار یا عمران

" 10000

بیش از 7 طبقه

تبصره 2: حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی سازندگان حقوقی در پایه‌های 3، 2، 1 به ترتیب 3000، 6000 و 10000 متر مربع می‌باشد.

تبصره 3: برای کارهای اجرایی با زیربنای بیش از 10000 مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقی که بر اساس مواد فوق‌الذکر و سایر مواد مندرج در دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان تعیین صلاحیت شده‌اند، الزامی است.

ب) اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار در رشته عمران یا معماری اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجرای ساختمان(پیمان مدیریت) ارائه دهند مطابق جدول زیر تعیین صلاحیت می‌شوند.

جدول شماره 3- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال بکار اشخاص حقیقی سازنده مسکن‌و‌ساختمان در هر برش زمانی که به صورت پیمان مدیریت فعالیت می‌نمایند.

پایه سازنده حقیقی

پایه3 کاردانی

پایه‌های2و1 معمار تجربی

پایه 2 کاردانی

پایه 1 کاردانی

پایه 3 مهندسی

پایه2 مهندسی

پایه 1 مهندسی

حداکثر تعداد طبقات از روی شالوده

2

3

4

5

6

7

حداکثر ظرفیت اشتغال(مترمربع)

300

600

1000

1500

2500

3500

تبصره1: تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان یک کار می‌باشد و چنانچه آن کار به مرحله اتمام عملیات سفتکاری برسد سازنده می‌تواند کار دیگری را تقبل تعهد اجرا نماید مشروط بر آن  که برای کار اول خود یک نفر رئیس کارگاه مطابق شرایط مندرج در جدول شماره 2 تعیین نمایند.

تبصره2: اشخاص حقیقی طراح یا ناظر در صورتیکه بخواهند در بخش اجرا فعالیت نمایند به منظور تطبیق شرایط و فقط یکبار، 50% ظرفیت مصرفی در بخش‌های نظارت یا طراحی از درصد ظرفیت اشتغال بکار ایشان در بخش اجرا و ظرفیت اجرای شخص مذکور محاسبه می‌شود.

ج) اشخاص حقوقی سازنده مسکن و ساختمان که مطابق دستورالعمل فوق‌الاشعار تعیین صلاحیت شده‌اند.

چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پیمانکاری(اجرای ساختمان با مصالح)فعالیت نمایند می‌توانند از افزایش ظرفیت اشتغال بکار شرح جدول زیر استفاده نمایند.

 

 

 

/ 0 نظر / 156 بازدید