مناجات به درگاه « او »

 

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

سلام بر همه مهربانان

 

 

مناجات به درگاه « او »

 

بار خدایا ؛ به تو پناه می آورم از طغیان آز ،  تندى خشم ،  چیرگى حسد ،  سستى صبر،  کمى قناعت ،  بدى اخلاق ،  پافشارى در عصبیت ،  پیروى هوا و هوس ،  مخالفت با هدایت ، خواب غفلت ، کوشش بیش از اندازه ،  انتخاب باطل بر حق ،  پافشارى بر گناه ، کوچک شمردن معصیت ،  بزرگ شمردن طاعت ، فخر و مباهات با ثروتمندان ، تحقیر تهیدستان ، کوتاهى در حق زیردستان خود ،  ناسپاسى نسبت به آن که به ما خوبى کرده ، یا آنکه ستمگرى را یارى کنیم ، یا ستمدیده‏اى را تنها گذاریم ، یا آنچه را که حق ما نیست بخواهیم ، یا از آنچه که نمی دانیم دم زنیم .

 بار خدایا ؛ پناه می بریم به تو از اینکه نیت داشته باشیم به کسى خیانت ورزیم ، در کردارمان خودپسندى نمائیم ، آرزوهاى خود را دور و دراز سازیم ، به تو پناه می بریم از زشتى باطن ،  ناچیز شمردن گناه ،  از چیرگى شیطان بر وجودمان ،  از اینکه روزگار ما را به سختى دراندازد ، یا سلطان بر ما جور و ستم روا دارد . و به تو پناه میبریم از آلوده شدن به اسراف و بلاى تنگدستى ، و به تو پناه می بریم از سرزنش دشمنان ، نیازمندى به همنوعان ، از زندگى در سختى ، و از مرگ ناگهانى و بدون توشه . و به تو پناه می بریم از حسرت و اندوه بزرگ ،  مصیبت سترگ ،  از بدترین تیره بختى ، و بدفرجامى ، و نومیدى از ثواب، و فرود آمدن عذاب.

پروردگارا ؛ ای که گره هر سختى به دست تو گشوده می شود ، و اى که تندى شدائد به عنایت تو می شکند ، اى که راه بیرون شدن از تنگى و رفتن به سوى آسایش از تو خواسته می شود ، دشواریها به لطف تو آسان می گردد ، و وسائل زندگى و اسباب حیات به رحمت تو فراهم می آید ، و قضا به قدرت تو جریان می گیرد ، و همه چیز به اراده تو روان می شود ، تنها به خواست تو بى آنکه فرمان دهى همه چیز فرمان می برد ، و هر چیز محض اراده‏ ات بى آنکه نهى کنى از کار می ایستد ، در تمام دشواریها تو را می خوانند ، و در بلیات و گرفتاریها به تو پناه می جویند ، غیر از بلایى که تو دفع کنى ، بلایى برطرف نگردد ، و گرهى گشوده نگردد مگر تو آن را بگشایى .

پروردگارا ؛  اى نهایت مطلب حاجات ، و اى کسى که رسیدن به تمام خواسته‏ ها در دست توست ، و اى آن که نعمتهایت را به بها نمی فروشى ، و اى کسى که عطاهایت را به کدورت منّت آلوده نمی سازى ، و اى که به تو نیازمند شوند و از تو بى نیاز نباشند ، و اى آن که به تو رو کنند و از تو روى برنتابند ، اى که درخواستها گنجهایت را فانى نمی کند ، و اى که هیچ دستاویزى حکمت تو را تغییر نمی دهد ، و اى کسى که رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی گردد ، و اى که دعاى دعاخوانان تو را خسته نمی کند .

اى خداوند ؛  به فضلت بى نیازم کن ، و به بزرگیت مرتبه‏ ام بلند گردان ، و به عطاى گسترده‏ ات دستم را گشاده ساز ، و به رحمتت در کلّ امور کفایتم کن .

 بار خدایا ؛   مرا از حسد  برهان ، و از معصیت بازدار ، و از آنچه حرام است پرهیزم ده ، و مرا بر گناهان جرأت مده ، و خواستم را به خود متوجه کن ، و بر آنچه بر من وارد می کنى شادیم ده ، و آنچه را روزى من کرده‏ اى و به من بخشیده‏ اى و انعام فرموده‏ اى برکت ده ، و در همه احوال مرا محفوظ و حراست شده و عیب پوشیده و دست نایافتنى و پناه و امان داده شده قرار ده .

پروردگارا ؛  نورى به من ببخش که در پرتو آن در بین مردم زندگى کنم ، و با فروغش در هر نوع ظلمتى راه یابم ، و انوارش دل مرا از شک و شبهه پاک کند . 


 

/ 1 نظر / 10 بازدید
زهره

خداوندا ما رابه آنچه داده ای قانع وشاکر کن وآنچه راکه نداده ای خدایا اگر به صلاح دنیا وآخرتم نیست خدا به همین نعمت های داده شده شکر.