مقایسه اینترنت در کشورهای مختلف

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان 

مقایسه اینترنت در کشورهای مختلف 

 

مطلب تصویری و بدون شرح ! . خود تصویر به اندازه هزار صفحه مطلب برای بیان دارد .

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید