مجری ذیصلاح – قسمت دوم


ماده 4- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقیقیجدول شماره 4 : حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان حقیقی و حقوقی

سازنده پایه حداکثر ظرفیت اشتغال حداکثر تعداد کار حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده سازنده حقیقی مهندس پایه 1 3000 3 تا 7 پایه 2 2000 3 تا 6 پایه 3 1400 3 تا 5 کاردان پایه 1 2000 3 تا 4 پایه 2 1000 3 تا 3 پایه 3 800 3 تا 4 دیپلمه فنی یا معماران تجربی پایه 1 1000 3 تا 4 پایه 2 500 3 تا 3 پایه 3 300 3 تا 2 سازنده حقوقی مجری حقوقی پایه 1 30000 6 تا 20 پایه 2 9000 6 تا 10 پایه 3 5000 6 تا 6 *پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پایه 1 رتبه 1 70000 3 نامحدود رتبه 2 40000 3 تا 20 رتبه 3 20000 3 تا 15 پایه 2 9000 3 تا 10 پایه 3 3000 3 تا 6 ..

/ 0 نظر / 26 بازدید