حقایق حیرت آور

حالا واقعاً حیرت آور می شود !!!!                 !!!! Now it gets really weird 

Lincoln 's secretary was named Kennedy.

Kennedy's Secretary was named  Lincoln  .

اسم منشی لینکلن کندی بود .

اسم منشی کندی لینکلن بود .

 

 Both were assassinated by Southerners.

 Both were succeeded by Southerners named Johnson.

هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند .

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند  .

                     

 

 Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.

 Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود .

لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود  .

 

 John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.

 Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939 .

جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود .

لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1939 بود .

 

 

 Both assassins were known by their three names.

 Both names are composed of fifteen letters.

هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند .

نام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود .

 

 Now hang on to your seat.

حالا محکم روی صندلی بنشینید .

 

Lincoln was shot at the theater named 'Ford  .

Kennedy was shot in a car called 'Lincoln ' made by 'Ford'  .

لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد .

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد .

 

Lincoln  was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.

لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل  فرار کرد و در یک انبار مخفی شد .

Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد .

 

Booth and Oswald were assassinated before their trials.

هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند .

WHO FIGURED THIS OUT                   چه کسی می توانست اینها را تصور کند؟                                

 

باور نکردنی ست !                   INCREDIBLE

 

1-     Fold a NEW  $20 bill in half...

1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید .

 

2-     Fold again, taking care to fold it exactly as below.

2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید .

 

 

3-    Fold the other end, exactly as before .

3- انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید .

 

 

4-     Now, simply turn it over...

4- حالا اسکناس را برگردانید .      

 

 

 What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است .

 

 

 COINCIDENCE?

تصادفی است؟

 

YOU DECIDE                        خودتان تصمیم بگیرید        

  

As if that wasn't enough... 

Here is what you've seen...

ظاهراً هنوز کافی نیست...

حالا دقت کنید چی می بینید

 

 Firstly The Pentagon on fire...

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی        

 

 

 Then   The  Twin Towers.

بعد برجهای دوقلو .


 

 And now .. look at this!

و حالا... به این نگاه کنید !


 TRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPL E $20 BILL

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی

Disaster (Pentagon)

فاجعه پنتاگون

 Disaster ( Twin  Towers )

فاجعه برجهای دوقلو

 Disaster (Osama)???

فاجعه اوسامه؟؟؟

 


 

It gets even better 9 + 11 = $20!

جالب تر از همه اینکه     11+ 9 = 20 !!!!!!!!!!


 

/ 0 نظر / 32 بازدید